Resum reforma mercat treball

01/02/2012

RESUM INFORMATIU DEL Reial decret llei 3/2012 DE 10 DE FEBRER (BOE DE 11 DE FEBRER), de mesures urgents per LA REFORMA DEL MERCAT DE TREBALLA) Mesures per afavorir l'ocupabilitat dels treballadors, el foment de la contractació indefinida i altres mesures per afavorir la creació d'ocupació.1. - LA INTERMEDIACIÓ LABORAL (art. 1 i disposició transitòria primera del RD-llei 3/2012).Les empreses de treball temporal podran actuar com a agències de col · locació, sempre que presentin, als serveis públics d'ocupació, una declaració responsable en què manifestin que compleixen els requisits previstos en la llei 56/2003, de 16 de desembre, i la seva normativa de desenvolupament, inclosa l'obligació de garantir la gratuïtat als treballadors per la prestació de serveis.Les empreses de treball temporal que a data 12 febrer 2012 tinguessin l'autorització administrativa per al desenvolupament de l'activitat d'ETT amb caràcter definitiu, podran actuar com a agència de col · locació sempre que presentin la declaració responsable anteriorment esmentada, fent constar el seu número d'autorització com ETT en la seva publicitat i en les seves ofertes de serveis, en tant que no els sigui facilitat el número d'autorització com a agència de col · locació.2. - CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ I L'APRENENTATGE (art. 2, 3 i disposicions transitòries setena, vuitena i novena).2.1. - CARACTERÍSTIQUES:El contracte de formació i l'aprenentatge tindrà per objecte la qualificació professional dels treballadors en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per al'ocupació o del sistema educatiu.Es podrà celebrar amb treballadors majors de setze anys i menors de 25 (podran celebrar amb menors de trenta anys fins que la taxa d'atur se situï per sota del 15%) que no tinguin la qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per al ocupació o del sistema educatiu requerida per concertar un contracte en pràctiques.El límit màxim d'edat no és aplicable quan el contracte es concerti amb persones amb discapacitat i en els supòsits de contractes subscrits amb alumnes participants en projectes d'ocupació i formació (article 25.1d) de la Llei 53/2006).S'ha de formalitzar per escrit fent constar expressament el contingut del contracte.Així com l '«Acord per a l'activitat formativa en contracte per a la formació i l'aprenentatge».S'haurà de comunicar al Servei Públic d'Ocupació en el termini dels deu dies següents a la concertació, igual que les pròrrogues.
La durada mínima del contracte serà d'un any i la màxima de tres anys, si bé mitjançant conveni col · lectiu es pot establir diferent durada del contracte, sense que la durada mínima pugui ser inferior a sis mesos ni màxima de tres anys. El límit de duració del contracte no és aplicable en els supòsits de contractes subscrits amb alumnes participant en projectes d'ocupació formació.El temps de treball efectiu, que podrà fer-se compatible amb el temps dedicat a les activitats formatives, no podrà ser superior al 75% durant el primer any, o al 85%, durant el segon i tercer any de la jornada màxima prevista en el conveni col · lectiu o, si no, de la jornada màxima legal. Els treballadors no poden fer hores extraordinàries, llevat del cas que preveu l'article 35.3, de l'Estatut dels Treballadors.Cop acabada la durada màxima del contracte per a la formació i l'aprenentatge, el treballador no podrà ser contractat sota aquesta modalitat per la mateixa o diferent empresa per a la mateixa activitat laboral o ocupació objecte de la qualificació professional associada al contracte, però si per a una diferent.No es poden subscriure contractes per a la formació i l'aprenentatge quan el lloc de treball corresponent al contracte hagi estat ocupat anteriorment pel treballador en la mateixa empresa pel temps superior a dotze mesos.

2.2. - ACTIVITAT FORMATIVA:El treballador ha de rebre la formació inherent al contracte per a la formació i l'aprenentatge directament en un centre formatiu de la xarxa a què es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, prèviament reconegut per a això pel Sistema Nacional d'Ocupació. No obstant això, també podrà rebre aquesta formació en la pròpia empresa quan aquesta disposés de les instal · lacions i el personal adequats als efectes de l'acreditació de la competència o qualificació professional, sense perjudici de la necessitat, si s'escau, de la realització de períodes de formació complementaris en els centres de la xarxa esmentada.L'activitat laboral exercida pel treballador a l'empresa haurà d'estar relacionada amb les activitats formatives.Les activitats formatives podran incloure formació complementària no referida al Catàleg nacional de qualificacions professionals per adaptar-se tant a les necessitats dels treballadors com de les empreses.La qualificació o competència professional adquirida a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge serà objecte d'acreditació en els termes que preveu la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, i la seva normativa de desenvolupament. Segons el que estableix en aquesta regulació, el treballador podrà sol · licitar de l'Administració pública competent l'expedició del corresponent certificat de professionalitat, títol de formació professional o, si s'escau, acreditació parcial acumulable.Reglamentàriament es desplegarà el sistema d'impartició i les característiques de la formació dels treballadors en els centres formatius i en les empreses, així com el seu reconeixement, en un règim d'alternança amb el treball efectiu per afavorir una major relació entre aquest i la formació i l'aprenentatge del treballador.2.3. - RÈGIM TRANSITORI DE L'ACTIVITAT FORMATIVA.a) Contractes per a la formació i l'aprenentatge en què el treball efectiu a realitzar està relacionat amb un títol de formació professional o certificat de professionalitat i hi ha centres de formació disponibles per a la seva impartició, subscrits des el 31 d'agost de 2011 fins al 12 de febrer de 2012.
L'activitat formativa s'inicia:

- Prèvia sol · licitud de l'empresa en l'Oficina d'Ocupació.

- Un cop autoritzada pels serveis públics d'ocupació de les comunitats autònomes.

- L'autorització es comunica pels serveis públics d'ocupació de les comunitats autònomes a la Direcció Provincial del Servei Públic d'Ocupació Estatal a efectes de control d'aplicació de les bonificacions.Qui imparteix la formació?:

- Els centres de formació disponibles per a la seva impartició, incloent les pròpies empreses que disposin de les instal · lacions i el personal adequat.
Continguts: Els del certificat de professionalitat o títol de formació professional.
Durada: La que s'especifiqui en el certificat o títol de formació professional.
Acreditació: es sol · licitarà a l'Administració pública competent l'expedició del certificat de professionalitat, el títol de formació professional o l'acreditació parcial acumulable.b) Contractes per a la formació i l'aprenentatge en què el treball efectiu a realitzar no està relacionat amb un títol de formació professional o certificat de professionalitat i no hi ha centres de formació disponibles per a la seva impartició, subscrits des el 31 d'agost de 2011 fins els dotze mesos següents al'entrada en vigor del Reial decret llei 3/2012 (12 de febrer del 2013).Qui imparteix la formació?.

- L'empresa directament.

- Els centres autoritzats pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.Els continguts mínims. Seran els del fitxer d'especialitats o, si no, els que determinin les empreses o es comuniquin per aquestes al Servei Públic d'Ocupació Estatal a efectes de la seva validació en el marc del Sistema nacional d'ocupació.Durada de l'activitat formativa. S'ha de respectar el nombre d'hores fixat pel SEPE per a les especialitats adequades a l'activitat laboral.Acreditació de la qualificació o competència professional.

Certificat d'assistència o diploma acreditatiu d'avaluació positiva, en els termes que preveu l'article 11.2 del Reial decret 395/2007, de 23 de març.Finançament. Reglamentàriament es desplegarà el sistema de finançament de l'activitat formativa. Fins que entri en vigor aquest desplegament reglamentari, aquesta activitat es finançarà mitjançant bonificacions en les quotes empresarials de la Seguretat Social. Són aplicables els articles 9, 10 i 11 de l'Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials, de 14 de juliol de 1998.INCENTIUS:

Les empreses tindran dret, durant tota la vigència del contracte, inclosa la pròrroga, a una reducció del 100% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com les corresponents a accidents de treball i malalties professionals, desocupació, fons de garantia salarial i formació professional, corresponents a aquests contractes, si el contracte es realitza per empreses la plantilla sigui inferior a 250 persones, o del 75%, en el cas que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a aquesta xifra.Així mateix, en els contractes per a la formació celebrats o prorrogats segons el que disposa el paràgraf anterior, es bonificarà el 100% de les quotes dels treballadors a la Seguretat Social durant tota la vigència del contracte, incloses les seves pròrrogues.Els contractes per a la formació i l'aprenentatge, si es transformen en indefinits, sigui quina sigui la data de celebració, tindran dret a una reducció en la quota empresarial a la Seguretat Social de 1.500 euros / any, durant tres anys. En el cas de dones, aquesta reducció serà de 1.800 euros / any.Per poder acollir-se a aquests incentius s'hauran de complir els requisits i no trobar-se en les causes d'exclusió previstos en la secció 1 ª del capítol I de la Llei 43/2006.ALTRES CARACTERÍSTIQUES:


La retribució del treballador es fixés en proporció al temps de treball efectiu, d'acord amb el que estableix Conveni Col · lectiu sense que, en cap cas, pugui ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció al temps treballat.L'acció protectora de la Seguretat Social del treballador contractat per a la formació i l'aprenentatge comprendrà totes les contingències, situacions protegibles i prestacions, inclòs la desocupació. Així mateix, es tindrà dret a la cobertura del Fons de Garantia Salarial.Les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc durant la lactància i paternitat interrompran el còmput de durada del contracte es concedirà amb les particularitats que s'indiquen a l'article 15 del RD 488/98, de 27 de març.Si el treballador continua a l'empresa al terme del contracte, no es pot concertar un nou període de prova, computant-se la durada del contracte a efectes d'antiguitat a l'empresa.
3. - COMPTE DE FORMACIÓ (art. 5/2 del RD-llei 3/2012).

La formació rebuda pel treballador al llarg de la seva carrera professional, d'acord amb el Catàleg de Qualificacions Professionals, s'inscriurà en un compte de formació associada al número d'afiliació a la Seguretat Social, les anotacions s'efectuaran els serveis públics d'ocupació en els termes que s'estableixin reglamentàriament.4. - CONTRACTE DE TREBALL PER TEMPS INDEFINIT PER A EMPRENEDORS (art. 4 del RD-llei 3/2012).


CARACTERÍSTIQUES:

- Per a empreses que tinguin menys de 50 treballadors en el moment de la contractació.

- Per temps indefinit.

- Jornada completa.

- Formalització en el MOD 151

- Període de prova un any.INCENTIUS:


1. - Fiscals:

a) Primer treballador contractat per l'empresa, menor de 30 anys, l'empresa tindrà dret a una deducció fiscal de 3.000 euros.

b) En cas de contractar a un aturat perceptor de prestació contributiva, dret a una deducció fiscal amb un import equivalent al 50% de la prestació per desocupació que el treballador tingués pendent de percebre en el moment de la contractació, amb el límit de 12 mensualitats i d'acord amb els següents requisits:

- El treballador haurà d'haver percebut la prestació, almenys 3 mesos.

- L'import de la deducció a què té dret quedés fixat en la data d'inici de la relació laboral i no es modificarà.

- L'empresa requerirà al treballador un certificat del Servei Públic d'Ocupació Estatal sobre l'import de prestació pendent de percebre.

- El treballador podrà compatibilitzar, voluntàriament, juntament amb el salari, el 25% de la quantia de la prestació que tingués pendent de percebre en el moment de la contractació.

2. - Bonificacions en la quota empresarial a la Seguretat Social, durant 3 anys per a treballadors inscrits en l'Oficina d'Ocupació:

JOVES: Entre 16 i 30 anys, ambdós inclosos.

Quanties: Primer any: 83,33 euros / mes (1.000 euros / any).

Segon any: 91,67 euros / mes (1.100 euros / any).

Tercer any: 100 euros / mes (1.200 euros / any).

Quan es concerti el contracte amb una dona en sectors que aquest menys representada, les quanties s'incrementaran 108,33 euros / mes (1.300 euros / any).

MAJORS 45 ANYS: que hagin estat inscrits en l'Oficina d'ocupació almenys dotze mesos en els divuit mesos anteriors a la contractació.

Quantia: 108,33 euros / mes (1.300 euros / any).

Quan es concerti el contracte amb una dona en sectors que estigui menys representada, la quantia s'incrementarà 125 euros / mes (1.500 euros / any).

Aquestes bonificacions són compatibles amb altres ajudes públiques previstes per a la mateixa finalitat sense que la suma de bonificacions aplicables puga superar el 100 per 100 de la quota empresarial a la Seguretat Social.EXCLUSIONS:

- No podrà concertar aquest contracte l'empresa que en els sis mesos anteriors a la celebració del contracte hagués realitzat extincions de contractes de treball per causes objectives declarades improcedent per sentència judicial o hagi procedit a un acomiadament col · lectiu. En ambdós supòsits, la limitació afecta a les extincions produïdes amb posterioritat al'entrada en vigor d'aquesta Llei (12 de febrer).- Així mateix, serà d'aplicació l'article 6 de la Llei 43/2006 a excepció del punt 2 de l'article.OBLIGACIONS DE L'EMPRESA:

S'ha de mantenir l'ocupació del treballador contractat com a mínim 3 anys des de la data de l'inici de la relació laboral, en cas d'incompliment d'aquesta obligació es procedirà al reintegrament dels incentius.No es considera incompliment l'acomiadament declarat o reconegut procedent, la dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa del treballador.


5. - Contractes a temps parcial (art. 5 del RD-llei 3/2012).A partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei els treballadors contractats a temps parcial poden fer hores extraordinàries. El nombre d'hores extraordinàries que podran realitzar serà el legalment previst en proporció a la jornada pactada.Les hores extraordinàries computaran a efectes de bases de cotització i bases reguladores de les prestacions.En tot cas, la suma d'hores ordinàries, extraordinàries i complementàries no poden excedir el límit legal de treball a temps parcial.

6. - TREBALL A DISTÀNCIA (6 del RD-llei 3/2012). (Modificació de l'article 13 de l'Estatut dels Treballadors).


Tindrà la consideració de treball a distància aquell en què la prestació de l'activitat laboral es realitzi de manera preponderantment en el domicili del treballador o al lloc lliurement elegit per aquest, de manera alternativa al seu desenvolupament presencial en el centre de treball de l'empresa .


L'acord pel qual s'estableixi el treball a distància es formalitzés per escrit. Tant si l'acord s'estableix a l'inici de la relació laboral com posteriorment. Se li apliqués el que estableix l'article 8.3 de l'Estatut dels Treballadors per a la còpia bàsica del contracte de treball.Els treballadors a distància tindran els mateixos drets que els que presten serveis al centre de treball de l'empresa. En especial tenen dret a percebre com a mínim, la retribució total establerta d'acord al seu grup professional i funcions.L'empresari ha d'establir els mitjans per assegurar l'accés efectiu d'aquests treballadors a la formació professional contínua per tal d'afavorir la seva promoció professional. Així mateix se'ls ha d'informar de l'existència de llocs de treball vacants per al seu desenvolupament presencial en els seus centres de treball.Aquests treballadors tenen dret a una adequada protecció en matèria de seguretat i salut, i els és d'aplicació, que estableix la Llei 31/1995 de 8 de novembre i la seva normativa de desenvolupament.Igualment podran exercir els drets de representació col · lectiva conforme a aquesta Llei, havent d'estar adscrits a un centre de treball concret de l'empresa.
7. - BONIFICACIONS DE QUOTES PER TRANSFORMACIÓ DE CONTRACTES EN PRÀCTIQUES, DE RELLEU I DE SUBSTITUCIÓ (art. 7 del RD-Llei 3/2012).Les empreses que tinguin menys 50 treballadors en el moment de produir-se la contractació, inclosos els treballadors autònoms i les societats laborals o cooperatives a les quals s'incorporin treballadors com a socis treballadors o de treball, sempre que aquestes últimes hagin optat per un règim de Seguretat Social propi de treballadors per compte d'altri, i transformin en indefinits contractes en pràctiques, de relleu i de substitució per anticipació de l'edat de jubilació, sigui quina sigui la data de celebració, tindran dret a una bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social de 41,67 euros / mes (500 euros) durant tres anys.En cas de dones, aquestes bonificacions són de 58,33 euros / mes (700 euros / any)Els treballadors contractats a l'empara d'aquest article són objectiu prioritari en els plans de formació per a persones ocupades dins dels programes de formació professional per al'ocupació, així com qualsevol altra mesura de política activa d'ocupació, a fi d'incrementar la seva qualificació professional.8. - MESURES DE SUPORT A LA SUSPENSIÓ DE CONTRACTES IA LA REDUCCIÓ DE JORNADA I RÈGIM APLICABLE ALS EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ EN TRAMITACIÓ O AMB VIGÈNCIA EN LA SEVA APLICACIÓ A l'entrada en vigor D'AQUEST RD Llei (art.15 i disposició transitòria 10 del RD-llei 3/2012).

ÀMBIT D'APLICACIÓ:


Les sol · licituds de regulació d'ocupació presentades des del 1 de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013.INCENTIUS:

Les empreses tindran dret a una bonificació del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, meritades pels treballadors en situacions de suspensió de contracte o reducció temporal de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o força major, incloses les suspensions de contractes col · lectives tramitades de conformitat amb la legislació concursal. La durada de la bonificació serà coincident amb la situació de desocupació del treballador, sense que en cap cas pugui superar els 240 dies per treballador.

Per obtenir la bonificació serà requisit necessari que l'empresari es comprometi a mantenir en l'ocupació als treballadors afectats durant almenys un any després de la finalització de la suspensió o reducció. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, haurà de reintegrar les bonificacions aplicades respecte dels treballadors, no es considera incomplerta aquesta obligació quan el contracte de treball s'extingeixi per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador.

Les empreses que hagin extingit o extingeixin per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col · lectiu contractes a què s'hagi aplicat la bonificació quedaran excloses per un període de dotze mesos de l'aplicació de bonificacions en les quotes de la Seguretat Social. L'esmentada exclusió afectarà un nombre de contractes igual al de les extincions produïdes. El període d'exclusió es compta a partir del reconeixement o de la declaració d'improcedència de l'acomiadament o de l'extinció derivada de l'acomiadament col · lectiu.

És aplicable el que estableix l'article 1.3 i 1.4 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació, així com els requisits regulats a l'article 5, les exclusions establertes en les lletres a) ib) de l'article 6.1, i el que disposa l'article 9 sobre reintegrament dels beneficis.

Les bonificacions a què es refereix previstes en esta mesura seran compatibles amb altres ajudes públiques previstes amb la mateixa finalitat, incloses les regulades en el Programa de foment d'ocupació, sense que en cap cas la suma de les bonificacions aplicables pugui superar el 100 per 100 de la quota empresarial a la Seguretat Social.
9. - ERO EN TRAMITACIÓ O VIGENTS A l'entrada en vigor DEL RD-llei 3/2012.
Els expedients de regulació d'ocupació en tramitació a l'entrada en vigor d'aquest RD Llei, es regiran per la normativa vigent en el moment del seu inici.

Els expedients de regulació d'ocupació, resolts per l'autoritat laboral i amb vigència en la seva aplicació en la data d'entrada en vigor d'aquest RD-llei es regiran per la normativa en vigor quan es va dictar la resolució de l'expedient.

B) Mesures aplicables als beneficiaris de les prestacions per desocupació.
1. - PROGRAMA DE SUBSTITUCIÓ DE TREBALLADORS EN FORMACIÓ PER TREBALLADORS BENEFICIARIS DE PRESTACIONS PER ATUR (art. 2.6 RD-llei 3/2012).


A partir del 12 de febrer de 2012, els treballadors desocupats beneficiaris d'una prestació contributiva o subsidi per desocupació podran ser contractats per qualsevol empresa per substituir treballadors mentre participin en accions de formació.

El beneficiari de prestacions estarà obligat a participar en aquest programa de substitució, sempre que el treball a exercir es consideri una col · locació adequada, d'acord amb la normativa.

Per a la signatura del contracte, cal que el beneficiari disposi del certificat que facilita el Servei Públic d'Ocupació Estatal, on s'indica l'import pendent de percebre de la prestació.2. - NOU CONTRACTE DE TREBALL PER TEMPS INDEFINIT DE SUPORT A EMPRENEDORS (apartats 1, 2, 3, 4 de l'art. 4 del RD-llei 3/2012).Els beneficiaris de prestació contributiva poden acollir a aquesta nova modalitat de contracte, denominat de suport a emprenedors (temps indefinit ia jornada completa), sempre que hagin percebut almenys tres mesos de la mateixa en el moment de la contractació. A més, podran compatibilitzar el 25 per cent d'aquesta prestació amb el contracte de treball.Per signar el contracte, el beneficiari de prestacions haurà d'aportar a l'empresa el certificat de l'import pendent de percebre de la seva prestació contributiva.Si la persona treballadora vol optar per la compatibilitat de la prestació amb el treball haurà sol · licitar mitjançant l'imprès denominat "Sol · licitud simplificada de prestacions per desocupació".En el cas que la persona treballadora no desitgi compatibilitzar, la prestació romandrà suspesa, aplicant el mateix tractament de les col · locacions per compte d'altri a temps complet, regulat en la normativa vigent.Tant si sol · licita la compatibilitat com si no, quan causi baixa en el contracte sense haver esgotat la seva prestació, podrà sol · licitar la represa de la prestació si no ha generat un dret amb el nou contracte. Si ho hagués generat podrà exercir el dret d'opció, sempre que es trobi en situació legal de desocupació i reuneixi la resta de requisits exigits.
3. - REPOSICIÓ DEL DRET A LA PRESTACIÓ PER ATUR (art. 16 del RD-llei 3/2012).
Es manté el dret de reposició de la prestació en els casos en què una empresa prèviament hagi suspès el contracte o reduït la jornada de treball (per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció) i posteriorment procedeixi a l'extinció de la relació laboral a causa a acomiadament col · lectiu.Aquest dret consisteix en reposar al treballador el mateix nombre de dies de prestació per desocupació consumits durant la suspensió del contracte o reducció de la jornada de treball, amb el límit màxim de 180 dies.


Per beneficiar d'aquesta mesura, la suspensió del contracte o reducció de jornada s'haurà de fer entre el dia 1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012, i l'extinció de la relació laboral haurà de produir entre el dia 12 febrer 2012 i el 31 de desembre de 2013, ambdós inclosos.
4. - MODIFICACIÓ DE L'ABONAMENT DE LA PRESTACIÓ PER ATUR EN LA MODALITAT DE PAGAMENT ÚNIC (disposició final tretzena del RD-llei 3/2012).A partir del 12 de febrer de 2012 es s'amplia el límit màxim de l'abonament del pagament únic de la prestació contributiva per desocupació, fins al 100 per cent del seu import per als beneficiaris, homes de fins a 30 anys d'edat o dones de fins a 35 anys d'edat, ambdues edats incloses, que pretenguin constituir-se com treballadors autònoms.